GDPR - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Portfolio

Jelen Adatkezelési tájékoztató a www.justincase.hu és annak social média megjelenései (továbbiakban Honlap) adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. Ez az oldal Sebők Barbara Franciska Ev. (továbbiakban: Szolgáltató) tulajdonában és üzemeltetésében áll.

A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

DEFINÍCIÓK

 

• Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

• Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

• különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

• gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Sebők Barbara Franciska EV.

Székhely: 6728 Szeged, Ladvánszky utca 5.

Levelezési cím: 6728 Szeged, Ladvánszky utca 5.

Statisztikai számjel: 56673599-1395-231-06

Nyilvántartási szám: 55344032

Adószám: 56673599-1-26

E-mail cím: info@justincse.hu

2. ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag

 

• az eladó és a vevő közötti valamint a Szolgáltató és Felhasználó közötti kapcsolattartás,

• Szolgáltató szolgáltatásának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása;

• a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködése,

• felvilágosítás adása,

• működési problémák elhárítása, továbbá

 

• hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében tárolja.

3. EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

 

Tájékoztatjuk Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyészség,a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Szolgáltatót.

Szolgáltató a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A rendelési folyamat során megadott személyes adatok kezelése a megrendelés véglegesítésével kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a megrendelés törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a megadott elérhetőségek bármelyikén. A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait azonnal és véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. KEZELT ADATOK KÖRE

 

1. Megrendelés (telefonon/facebook/Instagram):

A rendelési adatok felvétele során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

• Név

• Cím

• E-mail cím

• Telefonszám

 

A Felhasználó az alábbi adatokat adhatja meg opcionálisan (2021 Január-tól kötelezően Számla igénylése esetén):

• Adószám

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás vagy a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Amennyiben a vevő és az eladó között létrejön egy adásvétel, a résztvevő felek a kapcsolatfelvétel és a tranzakció lebonyolítása érdekében egymás elérhetőségeit (teljes név, e-mail cím, telefonszám, postacím) a Szolgáltatótól automatikusan, az adásvétel létrejöttekor megkapják belső üzenetben, az adásvétel problémamentes lebonyolítása érdekében.

2. Technikai adatok:

 

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URLjét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a hírlevélre feliratkozás során illetve felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából Szolgáltató saját maga fejlesztett programot illetve a Google Analytics, Gemius, Etarget programot veszi igénybe, amely rögzíti a Felhasználó IP címét, a látogatás időpontját, a megtekintett oldal címét és minden egyéb a Google Analitycs, Gemius, Etarget által nyilvántartott információt. A Felhasználó IP címeit Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE 

 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők valamint a Honlapon keresztül értékesítő eladók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

0. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

 

Szolgáltató által üzemeltetett honlapok külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak.

Ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics, Gemius, Etarget). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani Felhasználó részére.

Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja. Ezen további szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért Szolgáltató nem felelős.

Elérhetőségük: www.google.com, www.infinety.hu, www.gemius.hu

1. Adatfeldolgozás

 

A Szolgáltató az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatat:

• Név: FoxPost Zrt.

• Cím: 3200 Gyöngyös Batsányi János utca 9.

• Adószám: 25034644210

• Cégjegyzékszám: 10 10 020309

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

8. ADATBIZTONSÁG

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

• a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult;

• a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát;

9. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a honlapon megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a honlapon megjelölt elérhetőségeken keresztül. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

2. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

• , ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Sebők Barbara Franciska Ev.

Levelezési cím: 6728 Szeged, Ladvánszky utca 5.

Email cím: info@justincase.hu

 

3. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet illetve egyéb panasz esetén adatainak kezelésével összefüggésben

 

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

• Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. HÍRLEVÉL (inaktív)

 

Szolgáltató a Honlap kezdő oldalán lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Egy megvásárolt termék fotójának üzenetben történő elküldésével a Felhasználó vállalja, hogy a feltöltött képeket Szolgáltató felhasználhatja korlátozás nélkül a Honlap reklámozása céljából, természetesen a kép tulajdonosának megjelölésével és előzetes tájékoztatásával.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének napja 2020. November 1.

Minden jog fenntartva! justincase-hu – Sebők Barbara Franciska Egyéni Vállalkozó